چهارشنبه ۱ آذر ۹۶

IMG_20170331_181144

داود مغیثی: نگاهی به تاریخ و فرهنگ و زیبایی ها و جاذبه های گردشگری خلخال

خلخال یکی ازشهرستانهای جنوبی استان اردبیل درفاصله ۱۲۰ متری مرکزاستان(اردبیل)دریک موقعیت کوهستانی واب وهوایی   معتدل کوهستانی واقع شده است ووهوای کناره های رودخانه قزل اوزن وقسمتی ازبخش خورش رستم گرمسیری میباشد ودرحالت کلی خلخال ازلحاظ آب هوا ،موقعیت ونوع خاک،وتنوع محصولات وفرهنگ وزبان و… گوناگون میباشدوبرخی علت نام گذاری خلخال راازاین موضوع میدانندوکه دراصل خال ...