چهارشنبه ۱ آذر ۹۶

IMG_20170331_181144

تاریخ امامزاده عبدالله(ع) کلور: داود مغیثی

تاریخ امامزاده عبدالله (ع)کلور بقلم داودمغیثی خلخال این امامزاده یکی ازمعتبرترین امام زاده خلخال میباشدوبادونسل فاصله نسب اش به امام هفتم (ع)موسی الکاظم میرسددرواقع نبیره امام هفتم محسوب میشود :امام زاده سیدعبداله(همین امامزاده)بن موسی الثانی(ابی سبحه) بن ابراهیم الاضغر بن امام موسی الکاظم(ع) میباشد درشجره این امامزاده به ابومحمد معروف است  شجره این بزرگواردرکتاب مشجرات ابوسعیده ...